பழுதாகி விழுந்து விழுதாகி எழுந்தவன்..!

பழுதாகி விழுந்து விழுதாகி எழுந்தவன்..!

பத்துமுறை விழுந்தவனைப் பார்த்து
பூமி முத்தமிட்டுச் சொன்னதாம் ,
“நீ ஒன்பது முறை எழுந்தவனல்லவா…”என்று..!

One thought on “பழுதாகி விழுந்து விழுதாகி எழுந்தவன்..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s