விழாமலிருக்க விழா எடுத்தோம் எம் மொழிக்கு..!

மொழி எனது அடையாளம்
மொழி எனது ஆதாரம்
மொழி எனது இன்பம்
மொழி என்னை ஈன்றது
மொழி எனக்கு உறவைத் தந்தது
மொழி என்னை ஊட்டி வளர்த்தது
மொழி என்னை எழுப்பியது
மொழி என்னை ஏற்றிவிட்டது
மொழி எனக்கு ஐக்கியத்தைத் தந்தது
மொழி என் வாழ்வில் ஒளியேற்றியது
மொழி என் எதிரிகளை ஓட்டியது
மொழி என்னை எஃகாக்கியது

விழாமலிருக்க விழா எடுத்தோம் எம் மொழிக்கு..!

One thought on “விழாமலிருக்க விழா எடுத்தோம் எம் மொழிக்கு..!

 1. இயேசு எனது அடையாளம்
  இயேசு எனது ஆதாரம்
  இயேசு எனது இன்பம்

  இயேசு எனக்கு உறவைத் தந்தார்
  இயேசு என்னை ஊட்டி வளர்த்தார்
  இயேசு என்னை எழுப்பினார்
  இயேசு என்னை ஏற்றிவிட்டார்
  இயேசு எனக்கு ஐக்கியத்தைத் தந்தது
  இயேசு என் வாழ்வில் ஒளியேற்றினார்
  இயேசு என் எதிரிகளை ஓட்டினார்
  இயேசு என்னை எஃகாக்கினார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s