ஏக இறைவனுடைய நாமம் “நாராயணனா?”

அநேகர் சொல்வதுபோல சர்வ வல்ல ஏக இறைவனின் தன்மையின் அடிப்படையிலும் பிரிந்துவிட்ட ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளின் அடிப்படையிலும் இறைவனுக்கு பல்வேறு நாமகரணங்களைச் சூட்டி வழங்குவதும் அதன் பொருள் ஒன்றாகவே இருப்பது போலவும் தோன்றினாலும் தேவன் தம்மைத் தொழுதுகொள்ளுபவர்களுக்காகக் கொடுத்துள்ள அவருடைய விசேஷித்த நாமத்தை அறிந்து அதன் பெயரில் தொழுதுகொள்ளுவதே சாலச் சிறந்தது…

Pls follow my Forum and give some feed back…

3 thoughts on “ஏக இறைவனுடைய நாமம் “நாராயணனா?”

 1. வேறு என்ன பெயர்?

  என்ன சொல்ல வருகிறிர்கள்?
  கடவுள் இன்ன பெயரிட்டு அழைத்தால் தான் காப்பாற்றுவேன் என்று கோரி இருக்கிறாரா?

 2. Yes Viru,
  Salvation is there only in the Name of JESUS.
  JESUS is the only way.
  GOD came to this earth in the human form with the name JESUS and HE only died for our sins, so that we can be re-united with GOD. No other person (Rama, Buddha, Shiva, Allah, etc.,) never did anything to our salvation. These guys might be fictions or historical super heros. But no one did anything, which will save us from sin. ONLY JESUS DID. And that is the reason, that Mighty Name JESUS is important.
  Take Care,
  Ashok

 3. I think that be adoptive to call with different names is good, it developes tolerance. If one wants to call as Jesus … fine, we welcome it. If another person wants to call as Narayana, If one person wants to call as Allah, why that has to be objectionable? Even Jesus called as “Father”, while Jews called as “Jehova” ! So different names can be used… it can bring some Harmony !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s