பைபிளைப் பிடிக்கலனா..?!

நீ பைபிளை பிடிச்சிட்டா பிசாசு (க்கு) உன்னைப் பிடிக்காது;

நீ பைபிளை படிக்கலனா பிசாசு (க்கு ரொம்ப‌) உன்னை பிடிக்கும்;

உனக்கு பைபிளைப் பிடிக்கலனா பிசாசுக்கு உன்னை பிடிக்கும்;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s