குறும்பு மனைவி..!

+1 படிக்கும் எனது தங்கை மகன் தன் அண்மையில் தன் வாழ்வை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கொடுத்தான்; தனது அனுபவத்தை இன்று (24.01.2010) ஒரு ஆலயத்தில் சாட்சியாகச் சொன்னான்;

வீட்டிற்கு வந்த பிறகு அவனை செல்லமாக விசாரித்த மனைவி சொன்னது,குறும்பு..!

“ராஜன் சாட்சி சொன்னியா…சாச்சி (சாய்த்து)சொன்னியா..?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s