ஆண்டவருடைய வீடு..!

இது ஆண்டவருடைய வீடு;

கொஞ்சகால முன்பு இங்கே இந்த ஆலயத்தைக் கட்டின‌ வேலையாட்கள் இருந்தனர்;  கட்டுமானப் பொருட்களும் இருந்தன;

வேலையாட்கள் கூலியை வாங்கிக் கொண்டு சென்றுவிட்டனர்; கட்டுமானப் பொருட்களும் பிரித்து எடுத்துச் செல்லப்பட்டுவிட்டன;

ஆனால் இங்கே கட்டப்பட்ட தூண்களும் உத்தரங்களும் வாசற் கதவும் சன்னலும் இங்கேயே சாட்சியாக இருக்கிறது;

அதுபோலவே நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள்; தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருக்கிறார்;

இந்த ஆலயத்தில் சிலர் தூண்களாகவும் வாசலாகவும் ஒவ்வொரு பணியை ஏற்றிருக்கிறீர்கள்;  அவரவர் பணியை அவரவர் எல்லையிலிருந்து தங்களாலியன்ற வண்ணம் செய்யவேண்டும்..!

அப்போது தான் தேவனுடைய நாமம் உங்கள் மூலம் மகிமைப்படும்..!

(24.01.2010 அன்று திருவள்ளூர் மேலானூர் திருச்சபையின் அருளுரையில் வழங்கியது…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s