முஸ்லிம்களுக்கு அரபுமொழிப்பற்று ஏன்?

Mohamed siddiq:

//*முஸ்லிம்களுக்கு அரபுமொழிப்பற்று ஏன்?* தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட முஸ்லிம்கள் அரபு மொழி மீது பற்று கொண்டிருப்பது ஏன்?

பதில் : “எந்த ஒரு தூதரையும் அவரது சமுதாய மக்கள் பேசும் மொழியைக் கொண்டே நாம்
அனுப்பி வைத்தோம்” (அல்குர்ஆன் 14:4) என்று இறைவன் கூறுவதிலிருந்து எல்லா
மொழிகளும் சமமே என்பதே இஸ்லாத்தின் நிலைபாடு.

ஏக இறைவனின் இறுதிவேதம் அரபு மொழியில் இறக்கியருளப்பட்டதால் அதன் அசல்வடிவில்
ஓத வேண்டும் என்பதற்காகவே அரபி மொழி கற்கின்றோம். //

Chillsam:

இறுதி வேதம் என்று கூறப்படும் குரானுக்கும் முன்னரே குரானில் முற்பிதாக்களாகப் போற்றப்படுவோரின் மொழியான எபிரேயு மொழியில் இறைவன் பேசினாரே;  அதையல்லவா கற்றுக்கொண்டு ஓதியிருக்கவேண்டும்?

இறுதிவேதமாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள குரானைக் காட்டிலும் விவரமானதாக “தோரா” விளங்குகிறதே;

குரானை யாரோ ஒரு தூதன் வந்து தனிமையிலிருந்த முகமதுவுக்கு ஓதினானாம்; ஆனால் “தோரா” அதைக் காட்டிலும் பன்மடங்கு மேன்மையானது;  ஏனெனில் அந்த ஏக இறைவனே தம் அடியவர்களுக்கு ஒதியவை அடிபிறழாமல் உள்ளது, அதிசமல்லவா?

ஒரு காரியத்தை ஒருவரிடம் சொன்னால் அதனை செய்வது எளிதாக இருக்கலாம்; ஆனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவருக்கு வெவ்வேறு காலக் கட்டத்தில் சொல்லப்ப்டட செய்தியானது ஒன்று போலிருப்பது அதிசயமல்லவா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s