சிலையாக..!

நான் கடவுளுக்காக ஒன்றுமே செய்யவில்லை,சிலையாக‌ நின்றுவிட்டேன்;என்னால் யாருக்கும் ஒரு பயனுமில்லை ‘யென சில ஆத்துமாக்கள் தன்னைத் தானே குறுக்கிக் கொள்ளக்கூடும்;

ஆனால் கடவுளுக்காக சிலையாக நின்றதற்கும் பலனுண்டு;ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தியை சுமந்தவாறு சிலையாக நின்றதால் பயனடைந்த சிலருமுண்டு;அதற்குரிய பலனும் இறையரசில் கிடைக்கப்பெறும்.

(சில்சாம் கோவை ராஜன் அண்ணனிடம்…)

One thought on “சிலையாக..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s