பிரார்த்தனை..!

Don't worry be Happy..!

என்னிடம் இல்லாமலிருந்து இன்று இருப்பவற்றை எண்ணி இல்லாததற்காக இறைஞ்சுவதைத் தவிர்த்தேன்;ஏனெனில் என்னிடம் அன்று இல்லாமலிருந்தது இன்று இருப்பது மெய்யானால் இன்று இல்லாதிருப்பதும் அன்று இருக்கும் என்பது மெய்தானே..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s