பரியாசக்காரன்..!

வாதத்துக்காகக் கூட தேவதிட்டங்களைப் பரியாசம் செய்பவன் விசுவாசிக்குரிய இலட்சணங்களை இன்னும் பெறவில்லை;அவன் பிசாசின் கண்ணியில் நிச்சயம் சிக்குவான்..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s