தேடல்..!

மனிதன் எதை எதையோ தேடுகிறான்;தன்னைத் தொலைத்தவன் எதைத் தேடியும் தன்னைக் காண இயலாது என்பதை படைத்த பரம்பொருளின் பார்வையில் தேட விழைகிறேன்..!

One thought on “தேடல்..!

  1. ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று கர்த்தராகிய ஏசுவே கதறி அழுதார்.
    அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் எப்படி தங்களை கண்டுகொள்ள முடியும்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s