மேற்கத்திய கலாச்சாரமா?

மேற்கு என்பது அஸ்தமன திசையல்லவா?
அந்த திசையிலிருந்து வந்த கலாச்சாரம் அழிவையே தரும்; கீழ்த்திசை நட்சத்திரமான கிறிஸ்துவையும் அவருடைய அடிச்சுவடுகளையும் பின்பற்றுவோம்;முக்தியடைவோம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s