மாணவர்களுக்கு…

மாணவர்களுக்கு டிப்ஸ்:
இன்று காலை பிரார்ததனை நேரத்தில் (13.12.2009) வெளிப்பட்ட வார்த்தைகள்; “ஆண்டவரே, எங்கள் மாணவர்களுக்கு…
வெற்றியின் மீதான விருப்பத்தைத் தாரும்;
வெற்றிக்கான ஆயத்தத்தைத் தாரும்;
வெற்றியைக் குறித்த தரிசனத்தைத் தாரும்”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s